Skip links

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

SERWISU BRYER.PL

Niniejsza Polityka zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, do którego może dojść w wyniku korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, w tym złożenia Zamówienia na Produkty. Prosimy o zapoznanie się tym dokumentem. Dzięki niemu dowiesz się w jakich sytuacjach możemy przetwarzać Twoje dane, a także jakie posiadasz z tego tytułu prawa. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania czy uwagi dotyczące przetwarzanych przez nas danych napisz do nas na adres e-mail: Hi@bryer.pl lub na adres: ul. Pocieszka 3, 25-519 Kielce.

W celu ułatwienia naszym Klientom poruszanie się po niniejszej Polityce została ona podzielona na poniżej wyszczególnione rozdziały:

 1. Definicje

 2. Cele przetwarzania danych osobowych

 3. Odbiorcy danych osobowych

 4. Okres przetwarzania danych osobowych

 5. Prawa Użytkowników wynikające z przetwarzania ich danych osobowych

 6. Dobrowolność podania danych

 7. Portale społecznościowe

 8. Narzędzia analityczne i marketingowe

 9. Pliki cookies i logi serwera

 10. Postanowienia końcowe

 1. Definicje
 1. Administrator/ SEVICO  SEVICO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, przy ul. Pocieszka 3 (25-519), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000886577, posiadająca NIP: 9592040646, REGON: 388280668, kapitał zakładowy: 30 000 zł.

 2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej (bezpośrednio lub pośrednio) do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://bryer.pl/.

 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu

Do przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników może dojść w następujących celach:

 1. realizacji złożonego przez Ciebie Zamówienia i wykonania umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Wówczas możemy poprosić Cię o przekazanie takich danych: imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail czy numer telefonu, a jeżeli jesteś przedsiębiorcą również firmę oraz NIP. Twoje dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji zamówienia do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży z SEVICO.

 2. bieżącego kontaktu – SEVICO może przetwarzać Twoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy Twój adres korespondencyjny, a także inne dane, które zdecydujesz się przekazać w treści skierowanej do SEVICO wiadomości. W takim wypadku dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest prowadzenie z Tobą korespondencji i wymiana informacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Po zakończeniu wspólnej korespondencji lub wymiany informacji możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie Twoich danych osobowych potrwa najpóźniej do czasu złożenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu prowadzenia korespondencji/skontaktowania się z SEVICO.

 3. wystawienia faktury elektronicznej (dokumentu księgowego), a także realizacji innych obowiązków dotyczących rozliczeń pieniężnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, m.in. obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). W tej sytuacji możemy przetwarzać takie dane jak: imię, nazwisko, firma, adres, NIP. Twoje dane możemy przetwarzać przez czas wynikający z przepisów podatkowo-księgowych.

 4. rozpatrzenia reklamacji lub zrealizowania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SEVICO). Wówczas może dojść do przetwarzania przez nas Twoich danych takich jak: imię, nazwisko, firma, NIP, adres e-mail, adres kontaktowy, nr telefonu, numer zamówienia oraz numer rachunku bankowego, jeżeli dojdzie do zwrotu pieniędzy. Po zakończeniu procesu reklamacyjnego/odstąpienia od umowy możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji dokumentacji i wykazania przebiegu procedury reklamacji lub odstąpienia od umowy w przyszłości, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) do upływu terminu przedawnienia Twoich roszczeń w tym zakresie lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zrealizowania procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy sprzedaży.

 5. dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez SEVICO, jakim jest ochrona praw i dochodzenie roszczeń). Przetwarzanie przez Administratora Twoich danych na tej podstawie może trwać do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.

 6. prowadzenia Konta Klienta i rejestracji użytkownika w naszym Serwisie – do przetwarzania dochodzi wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (na podstawie zawartej z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną). W celu założenia Konta Klienta możemy poprosić Cię o przekazanie Twoich danych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy najpóźniej do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia Konta Klienta.

 7. prowadzenia komunikacji marketingowej oraz przesyłania informacji handlowych, w tym także Newslettera (informacji o aktualnych nowościach, promocjach, towarach i usługach oferowanych przez SEVICO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku nowościach, promocjach, towarach i usługach oferowanych przez SEVICO). Wysyłkę Newslettera możemy prowadzić jedynie w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodę na wysyłanie informacji marketingowych/handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda, o której mowa powyżej może zostać w każdej chwili przez Ciebie odwołana. Możemy przetwarzać Twoje dane najpóźniej do czasu wycofania Twojej zgody. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej jest niezbędne w celu otrzymywania Newslettera.

 8. oferowania przez SEVICO naszych usług i towarów bezpośrednio (marketing bezpośredni) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SEVICO). Twoje dane możemy przetwarzać najpóźniej do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 9. w celach statystycznych na wewnętrzne potrzeby SEVICO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez SEVICO, jakim jest zbieranie informacji umożliwiających rozwój działalności oraz odpowiednie dopasowanie świadczonych usług do potrzeb klientów). Do ulepszania naszych usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.

 10. prowadzenia profili na portalach społecznościowych – SEVICO posiada profile na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest czy TikTok), dlatego możemy przetwarzać dane, które pozostawiasz odwiedzając nasze profile i oglądając prezentowane materiały. Wówczas takie dane są przetwarzane głównie w celu umożliwienia aktywności na naszych profilach, w celu prowadzenia naszych profili, prezentowania informacji o nas i naszych produktach, a ponadto w celach statystycznych i analitycznych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wówczas nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu marki, prezentowaniu naszych materiałów, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, a także (w razie konieczności) na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi. Twoje dane we wskazanym zakresie będą przetwarzane przez nas przez okres prowadzenia profili, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych przez portale społecznościowe dostępne są na ich stronach.

 1. Odbiorcy danych osobowych
 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności. Są to podmioty świadczące na naszą rzecz m.in. takie usługi jak: usługi prawne, księgowe, telekomunikacyjne, informatyczne, kurierskie, hostingowe, dostawcy usług fulfillment zapewniający obsługę logistyczną, porównywarki cenowe czy operatorzy płatności. W szczególnych przypadkach, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa Twoje dane mogą zostać przekazane także odpowiednim organom publicznym.

 2. Co do zasady SEVICO nie przekazuje Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba możemy je przekazać poza terytorium EOG wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony zgodnego z RODO. Może się to odbyć przede wszystkim poprzez: (1) stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniających wymogi RODO; (2) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna i aktualna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; (3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Okres przetwarzania danych zależy od celu w jakim są one przetwarzane. Każdorazowo czas ten może być wydłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia/dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku gdy do przetwarzania danych osobowych przez SEVICO dochodzi na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przetwarzanie takie ma miejsce najpóźniej do czasu jej wycofania. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. Prawa Użytkowników wynikające z przetwarzania ich danych osobowych
 1. W wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa posiadasz prawo żądania od SEVICO:

– dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

– sprostowania danych (art. 16 RODO)

– usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)

– przenoszenia danych (art. 20 RODO)

– ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

– jak również prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO)

 1. W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: hi@bryer.pl

 2. Jeżeli do przetwarzania Twoich danych osobowych przez SEVICO dochodzi na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, posiadasz prawo w dowolnym momencie do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Ponadto gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez SEVICO odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dobrowolność podania danych
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w wielu przypadkach jest ono konieczne dla osiągnięcia określonego celu. Przykładowo w przypadku złożenia zamówienia w naszym Serwisie podanie wymaganych danych jest niezbędne do zawarcia z nami i wykonania umowy sprzedaży.

 1. Portale społecznościowe
 1. SEVICO umieszcza w Serwisie wtyczki do następujących portali społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest czy TikTok. Zastosowanie funkcji wtyczki może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies takich portali. Zastosowanie funkcji wtyczki następuje przez kliknięcie przycisku z odpowiednią ikoną co powoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na poszczególnych portalach

 1. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z naszego Serwisu, a jednocześnie pozostaje zalogowany na takich portalach, informacja o wejściu na naszą stronę zostaje odnotowana na tych portalach. Jeśli Użytkownik nie chce, aby wskazane powyżej portale pozyskiwały informację o jego wizytach w naszym Serwisie, polecamy uprzednie wylogowanie się ze swoich kont na takich portalach.

 1. Narzędzia analityczne i marketingowe
 1. Piksel Facebooka – Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia marketingowego jakim jest Piksel Facebooka, które zapewnia portal Facebook. Jest to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy. Dalsze informacje dotyczące funkcji działania Pikselu Facebooka dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

 2. Google Analytics – Na naszej stronie wykorzystujemy również narzędzie analityczne jakim jest Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tym narzędziem można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

 3. W ramach usługi Google Analytics wykorzystujemy następujące funkcje reklamowe:

– remarketing z wykorzystaniem Google Analytics

– raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google

– raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics

– zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

 1. Za pomocą ustawień przeglądarki, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod (np. funkcji rezygnacji konsumenckiej NAI) możesz zrezygnować z używanych przez nas funkcji reklamowych.

 2. Google Ads – W celu rozwijania funkcjonalności naszej strony korzystamy ponadto z narzędzia marketingowego jakim jest Google Ads. Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Narzędzie Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły nasz Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie tego narzędzia dostępne są pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=pl.

 3. Zebrane dane wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych. Kampanie reklamowe zlecane są przez nas tylko na podstawie kryteriów zbiorczych (określonych grup docelowych), nigdy na podstawie kryterium konkretnego Użytkownika korzystającego z naszego Serwisu.

 1. Pliki cookies i logi serwera
 1. Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Przy wejściu na naszą stronę internetową zostaje Użytkownikom wyświetlony komunikat na temat stosowania przez nas plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień przeglądarki jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Samo udostępnienie możliwości używania plików cookies nie daje nam bezpośredniego dostępu do innych danych osobowych. Informacje zebrane i zawarte w plikach cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin w naszym Serwisie.

 2. Rodzaje plików cookies jakie stosujemy w Serwisie to:

– sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone;

-stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku „cookie”.

 1. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Administratora (są to „cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania naszego Serwisu), a także odczytywane przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).

 2. Logi serwera to pliki tekstowe gromadzące informacje o działaniu serwera (żądania przeglądarki/błędy w stronie). Odwiedzanie naszego Serwisu i korzystanie z jego funkcjonalności wiąże się z przesyłaniem zapytań http do naszego serwera. Zapytania te są przez nas przechowywane. Informacje przechowywane w plikach logów to m.in.: adres IP, informacje o przeglądarce, datę oraz czas nadejścia zapytania czy adres URL strony, którą Użytkownik odwiedzał poprzednio jeżeli wizyta w naszym Serwisie nastąpiła przez odnośnik. Adres IP jest automatycznie zanonimizowany i nie pozwala na formułowanie wniosków o indywidualnym Użytkowniku naszego Serwisu.

 3. Informacje zawarte w logach serwera nie są ujawniane nikomu poza osobami, które są należycie upoważnione do administrowania naszym serwerem. Dane w nich zapisane stanowią dla nas materiał pomocniczy służący do administrowania naszą stroną internetową, np. na podstawie danych pochodzących z logów mogą być generowane statystyki (dostarczające np. informacji z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin na naszej stronie). Podsumowania te nie zawierają jednak informacji identyfikujących osób korzystających z naszego Serwisu.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Na bieżąco weryfikujemy treść naszej Polityki. W przypadku jakichkolwiek zmian lub uzupełnień, które mogą wynikać w szczególności z potrzeb dostosowywania do obowiązujących przepisów prawa, obowiązujących standardów prywatności czy funkcjonalności naszego Serwisu, będziemy informować o tym w naszym Serwisie.

 1. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 23.07.2021 r.

 

Explore
Drag